KeePass

KeePass (menadżer haseł)

Najważniejsze funkcjonalności:

 • można tworzyć i manipulować poświadczeniami konta w jednej lub kilku bazach danych
 • generowanie silnych haseł
 • można generować listy haseł
 • możliwość używania automatycznego wpisywania do pobierania i wypełniania żądań poświadczeń
 • używanie systemu wyzwalającego zdarzenie-warunek-akcję do automatycznego wykonywania działań

Polecane:

 • każdemu, kto musi obsługiwać wiele haseł
 • administratorom systemu generującym hasła dla pojedynczych użytkowników lub grup użytkowników

Pobierz PDF: jak uzyskać i używać KeePass

KeePass

KeePass (password manager)

The most important functionalities:

 • can create and manipulate account credentials in one or more databases
 • can generate strong passwords
 • can generate lists of passwords
 • can use 'auto-type’ to retrieve and complete credential requests
 • can use an event-condition-action trigger system to automatically perform actions

Recommended to:

 • anybody that needs to handle multiple passwords
 • system administrators generating passwords for single users or groups of users

Download a pdf on:  how-to obtain and use KeePass